Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene voorwaarden & privacybeleid


Artikel 1 - Ondernemingsgegevens

Christel van Loon - Leef met lef is een éénmanszaak en holistisch coachingbedrijf.

Christel van Loon geeft 1 op 1 coaching, loopbaanbegeleiding via Coaching Life, erkend loopbaancenter, workshops, trainingen, cursussen, lezingen, webinars en verkoopt producten op haar webshop.

Door op onze website te komen, te gebruiken en te lezen, geeft U toestemming met onze algemene voorwaarden en het privacybeleid.


Bedrijfgegevens

Christel van Loon - Leef met lef

Bosstraat 199

3500 Hasselt

België

Ondernemings-en BTWnummer: BE0731278842

E-mail: info@christelvanloon.be


Artikel 2 - Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.


Artikel 3 - Aanbod

3.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en/of producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer hier afbeeldingen bijstaan, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of producten. Eventuele fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.2. Indien een aanbod van dienst of product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geldig is, wordt dit duidelijk aangegeven in het aanbod.

3.3. Elk aanbod bevat duidelijke informatie voor de consument zodat deze weet welke haar rechten en plichten zijn. De informatie omvat;

. de prijs inclusief btw

. eventuele verzendingskosten

. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

. het al dan niet van toepassing op het herroepingsrecht.

. de manier van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 4 - De overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de consument het aanbod langst electronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langst eletronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3. Indien de overeenkomst electronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende, technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument electronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelingen in acht nemen.

4.4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5. De ondernemer zal bij de dienst of product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.:

A. Het mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

B. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

C. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

4.6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende diensten of producten.


Artikel 5 - Herroepingsrecht

5.1. De klant heeft altijd het recht om zijn/haar wettelijke rechten die hij /zij kan putten uit een verloop op afstand in te roepen. Deze bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Christel van Loon - Leef met lef.

5.2. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verschrijft 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant naar Christel van Loon, Bosstraat 199 te 3500 Hasselt, Belgie, info@christelvanloon.be, via een ondubbelzinnige verklaring ( bv. schriftelijk per post of via e-mail ) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant moet  de goederen onverwijld doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen, na de dag waarop hij/zij de beslissing heeft genomen om de overeenkomst te herroepen, terugzenden of overhandigen aan Christel van Loon, Bosstraat 199, 3500 Hasselt. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant zelf. De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Christel van Loon het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument slechts mag inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant, zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

5.3. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Christel van Loon alle, tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Christel van Loon op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Christel van Loon wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen. Christel van Loon betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

5.4 De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

. de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Christel van Loon geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voortdoen.

. dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.


Artikel 6 - De prijs

6.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.2. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 7 - Garantiebepaling

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en de artikelen die rechtstreeks bij Christel van loon zijn opgehaald, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst van Christel van Loon en het artikel in oorspronkelijke staat terug te bezorgen aan Christel van Loon. Bij vaststelling van een gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De ( commerciële en/of wettelijke ) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen van het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallen levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs van de klant.


Artikel 8 - Klantendienst

De klantendienst van Christel van Loon is bereikbaar op het telefoonnummer +32/ 485762753, via e-mail op info@christelvanloon.be of per post op het volgende adres: Bosstraat 199 te 3500 Hasselt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Samen bespreken we de klacht en trachten we naar een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.


Artikel 9 - Sancties voor niet-betaling of laattijdige betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Christel van Loon beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldig van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Christel van Loon zich het recht voor de niet ( volledig ) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 10 -  Disclaimer

10.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat, en/of verplichtte medicatie moet innemen, geeft de klant een bewijs van uitdrukkelijke toestemmming om een (online) traject, cursus of workshop te volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op mogelijke aansprakelijkheid.

10.2. Coaching is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling te vervangen.

10.3. Bij coaching is het belangrijk dat de klant beseft dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn persoonlijke ontwikkeling en inplantatie van de gegeven adviezen.

10.4. Klanten worden steeds persoonlijk begeleid door Christel van Loon.

10.5. Christel van Loon heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een workshop, traject, training of een product te weigeren.

10.6. Alle teksten en foto's zijn eigendom en auteursrechtelijk beschermd van Christel van Loon. Het is niet toegestaan om teksten en foto's van de website te copiëren alsook niets uit de nieuwsbrieven, online programma's, workshops en teksten van social media. Deze mogen niet gecopieërd worden of verspreid worden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd en er volgen sancties.


Artikel 11 - Bewijs

De klant aanvaardt dat electronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 12 - Toepasselijk recht - geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.


Artikel 13 - Beroepsaansprakelijkheid

Christel van Loon- Leef met lef is aansprakelijk tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering ' beroepsaansprakelijkheid '.


Artikel 14 - Privacy

Christel van Loon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je de gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn;

. Voor-en achternaam

. Adresgegevens

. Telefoonnummer

. Email-adres

. IP - adres

. Locatiegegevens

. Gegevens over jouw activiteiten op onze website

. Bankrekeningnummer

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit ( kopie identiteitskaart ) kunt U via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Christel van Loon - Leef met lef, Bosstraat 199 te 3500 Hasselt, België, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig, kunt U ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Christel van Loon - Leef met lef, Bosstraat 199 te 3500 Hasselt, België, info@christelvanloon.be.

14.1. Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze zelf de toestemming krijgen van de ouders of van de voogd. Helaas kunnen wij niet controleren of de bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

14.2. Doel van verwerking persoonsgegevens

Christel van Loon verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

. het afhandelen van jouw betaling

. het verzenden van een gratis freebie en onze nieuwsbrief

. om producten en/of diensten bij je af te leveren

. om je te bellen of te mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.

Privacybeleid